Τι είναι το ENDOTEST;

Το Endotest είναι μια εξέταση για την αξιολόγηση της υποδεκτικότητας του ενδομητρίου την ημέρα όπου πραγματοποιείται η εμβρυομεταφορά. Λαμβάνεται μια βιοψία ενδομητρίου με Pipelle περίπουτ ην 7η ημέρα μετά την ωοθυλακιορρηξία με στόχο την αξιολόγηση των επιπέδων έκφρασης των βιοδεικτών τόσο στα επιθηλιακά όσο και στα στρωματικά κύτταρα.

Η μέτρηση της έκφρασης τους υποδεικνύει τη δεκτική ή μη δεκτική κατάσταση του ενδομητρίου βάσει του αξιολογούμενου φυσιολογικού εύρους τιμών έκφρασης σε γόνιμους μάρτυρες. Οι βιοδείκτες που αξιολογούνται είναι οι συνολικοί υποδοχείς προγεστερόνης τύπου Β, ο ανασταλτικός λευχαιμικός παράγοντας (LeykemiaIn hibitory Factor, LIF) και ο υποδοχέας του LIF-R, τα γονίδια HOXA-10 και HOXA-11, καθώς και οι  ιντεγκρίνες avb3 τόσο στα επιθηλιακά όσο και στα στρωματικά κύτταρα. Στη συνέχεια είναι δυνατή η πραγματοποίηση εξατομικευμένης θεραπείας συστήνοντας είτε εμβρυομεταφορά σε περίπτωση δεκτικού ενδομητρίου ή τη βελτίωση του περιβάλλοντος του ενδομητρίου μέσω της  χρήσης προγεσταγόνων, την εκ νέου αξιολόγηση του περιβάλλοντος του ενδομητρίου και τέλος την πραγματοποίηση της εμβρυομεταφοράς σε ένα υποδεκτικό ενδομήτριο.